TPRO TOKEN

Ŷōũŕ ēxƥōśũŕē ţō ŵēƀ3

Tokenomia.pro TPRO
ETH / TPROĹĩǫũĩďĩţŷ Ƥàĩŕ
$ Ćũŕŕēńţ Ƥŕĩćē
Ćĩŕćũĺàţĩńĝ Śũƥƥĺŷ
Ĥōĺďēŕś
Ţōţàĺ Śũƥƥĺŷ
$ Màŕķēţ Ćàƥ

Ĥōŵ ţō ćĺàĩm?

Ćōńńēćţ ŷōũŕ ŵàĺĺēţ, ēńţēŕ ţĥē “ćĺàĩm” ţàƀ àńď śmàśĥ ţĥē “ćĺàĩm” ƀũţţōń ţō ŕēćēĩvē ŷōũŕ ţōķēńś.

Ĺēàŕń Ĥōŵ Ţō Ćĺàĩm

Ĥōŵ ţō śţàķē?

Ƥũŕćĥàśē $ŢƤŔŌ, àƥƥŕōvē ţĥē śmàŕţ ćōńţŕàćţ, ćĺĩćķ ţĥē “śţàķē” ƀũţţōń àńď śĩĝń ţĥē ţŕàńśàćţĩōń ōń ŷōũŕ MēţàMàśķ.

Ĺēàŕń Ĥōŵ Ţō Śţàķē

ŢƤŔŌ Ţōķēń

Ŷōũŕ ēxƥōśũŕē ţō ŵēƀ3

Śţàķĩńĝ ŢƤŔŌ ţōķēń ĝĩvēś ŷōũ màńŷ ƥŕōƒţĩś


Ƒēēś ƒŕōm ĩńśţàńţ ćĺàĩmĩńĝ

Ţōķēńś ŕēćēĩvēď ƒŕōm ƥŕōĴēćţś ţĥàţ ŵē ƀũĩĺď ƒōŕ

Ţōķēńś ƀōũĝĥţ ƀàćķ ƒŕōm 5% ōƒ ćōmƥàńŷ ĩńćōmē

Ţōķēńś ƒŕōm ćōmƥàńŷ ţŕēàśũŕŷ

10% ţōķēńś ƀōũĝĥţ ƒŕōm Ţōķēńōmĩà.ƥŕō ĩńvēśţmēńţś

Śƥēćĩàĺ ďĩśćōũńţś ƒōŕ ćōńƒēŕēńćēś ōŕĝàńĩźēď ƀŷ Ţōķēńōmĩà.ƥŕō

Ĩńćŕēàśĩńĝ vàĺũē ƀŷ ƀũŕńĩńĝ ŢƤŔŌ ǫũàŕţēŕĺŷ ƀàśēď ōń ćōmƥàńŷ ĩńćōmē
Śţàķĩńĝ Ĺēvēĺś
2

Ĺēvēĺ 2

Ēńţĥũśĩàśţ

Ŕēǫũĩŕēmēńţś
$500 on 1 months lock

Ŕēŵàŕďś
ĹĒVĒĹ1 + ŢƤŔŌ Ţōķēńś ƀōũĝĥţ ƀàćķ ƒŕōm 5% ōƒ ćōmƥàńŷ ĩńćōmē

3

Ĺēvēĺ 3

Ēxƥēŕţ

Ŕēǫũĩŕēmēńţś
$1 000 on 2 months lock

Ŕēŵàŕďś
ĹĒVĒĹ2 + ŢƤŔŌ Ţōķēń Ƒēēś ƒŕōm ĩńśţàńţ ćĺàĩmĩńĝ

4

Ĺēvēĺ 4

Màśţēŕ

Ŕēǫũĩŕēmēńţś
$2 000 on 3 months lock

Ŕēŵàŕďś
ĹĒVĒĹ3 + Ţōķēńś ŕēćēĩvēď ƒŕōm ƥŕōĴēćţś ţĥàţ ŵē ƀũĩĺď ƒōŕ. 100% ţōķēńś ƒŕōm ōũŕ àďvĩśōŕŷ ĝō ţō ōũŕ ĥōĺďēŕś

5

Ĺēvēĺ 5

Ĺēĝēńď

Ŕēǫũĩŕēmēńţś
$5 000 on 6 months lock

Ŕēŵàŕďś
ĹĒVĒĹ4 + 10% ōƒ ţōķēńś ƀōũĝĥţ ƒŕōm Ţōķēńōmĩà.ƥŕō ĩńvēśţmēńţś

vip

Ĺēvēĺ 6

VĨƤ

Ŕēǫũĩŕēmēńţś
10M ŢƤŔŌ Ţōķēńś on 12 months lock

Ŕēŵàŕďś
ĹĒVĒĹ5 + àććēśś ţō ƥŕĩvàţē ŕōũńďś ōƒ ƥŕōĴēćţś ţĥàţ ŵē ƀũĩĺď ƒōŕ. 100% ōƒ àĺĺōćàţĩōńś ĝō ţō ŢƤŔŌ VĨƤ ĥōĺďēŕś.

vipŌƒƒēŕ

Ĩƒ ŷōũ ĺōćķ mĩńĩmũm ōƒ 10M ŢƤŔŌ ţōķēńś ƒōŕ àţ ĺēàśţ 1 ŷēàŕ

Ƒōŕ ōũŕ ćōmmĩţēď ĺōńĝ ţēŕm ĥōĺďēŕś, ŵē’vē ƥŕēàƥŕēď śōmēţĥĩńĝ ũńĩǫũē

Àććēśś ţō ƥŕĩvàţē ƒũńďĩńĝ ŕōũńďś ōƒ ƥŕōĴēćţś ţĥàţ ŵē ƀũĩĺď ƒōŕĤĩĝĥēŕ ƥŕĩōŕĩţŷ àńď ƀēţţēŕ ćōńďĩţĩōńś ĩƒ ŷōũ àŕē àĺśō ōũŕ ćĺĩēńţÀććēśś ţō àĺĺ VĨƤ ńēţŵōŕķĩńĝ ēvēńţś

Ōńē śĩńĝĺē ĩńvēśţmēńţ ĩń ŢƤŔŌ ţōķēń
ĝĩvēś ũńĺĩmĩţēď ƥŕōƒĩţś ĩń ţĥē ŵēƀ3 ŵōŕĺď.

Big Blue Face (Tokenomia.pro)
Ĩńvēśţmēńţ Ŕũĺēś

Ńō vēśţĩńĝ ƥēŕĩōď

100% ōƒ ŷōũŕ ţōķēńś àŕē ŕēàďŷ ţō ƀē ćĺàĩmēď

ßũţ ŷōũ ĥàvē ţŵō ōƥţĩōńś
1

Mōvē ţōķēńś ţō ţĥē śţàķĩńĝ ƥōōĺ, ĺōćķ ţĥēm àńď ĝēţ ƥŕōƥōŕţĩōńàĺ ŕēŵàŕďś

2

Ćĺàĩm ŵĥàţēvēŕ àmōũńţ ŷōũ ŵàńţ ĩńśţàńţĺŷ àńď ƥàŷ ţĥē ƒēē

Ƒŕēǫũēńţĺŷ Àśķēď Ǫũēśţĩōńś

  • Ŵē ďēćĩďēď ţō ĩńţŕōďũćē ţĥē ćĺàĩmĩńĝ ƒēē ĩńśţēàď ōƒ ţĥē vēśţĩńĝ ƥēŕĩōď. Ţĥàńķś ţō ţĥàţ, ōũŕ ĩńvēśţōŕś ĥàvē mōŕē ćōńţŕōĺ ōvēŕ ţĥē ţōķēńś. Ţĥēŷ ćàń ćĺàĩm ţĥēm ŵĥēńēvēŕ ţĥēŷ ŵàńţ, ƥàŷĩńĝ ƒōŕ ēàŕĺŷ ćĺàĩmĩńĝ ōŕ ŵàĩţĩńĝ ũńţĩĺ ţĥē ƒēē ƥēŕĩōď ēńďś.
  • Ţĥĩś ēxćēƥţĩōńàĺ ĺēvēĺ àĺĺōŵś ŷōũ ţō ƥàŕţĩćĩƥàţē ĩń ţĥē 2-ŷēàŕ Ŵēƀ3 Àďōƥţĩōń Ƥŕōĝŕàm. Ĩţ’ś ďēśĩĝńēď ĩń ţĥē Ĺēàŕń&Ēàŕń mōďēĺ - ŷōũ ćàń ĺēàŕń àƀōũţ ŵēƀ3 àńď ĝàĩń ŕēŵàŕďś. Ŵē àŕē ĺàũńćĥĩńĝ ţĥē Ƥŕōĝŕàm ĩń Ǫ4. Śţàŷ ţũńēď!
  • Enter the Uniswap and buy it here. For more significant amounts, there is also an option of conducting the OTC (Over The Counter) transaction. If you are interested, we can help with that. Just contact us via discord or Twitter.
  • Ńō, ĩƒ ţĥē ţōķēńś àŕē ĺōćķēď ĩń à ƥàŕţĩćũĺàŕ śţàķĩńĝ ĺēvēĺ, ţĥēŕē ĩś ńō ōƥţĩōń ţō ŕēďēēm ţĥēm ēàŕĺĩēŕ.
  • Ŷēś, ŕēŵàŕďś àŕē àũţōmàţĩćàĺĺŷ śēńţ ţō Ŷōũŕ ŵàĺĺēţ vĩà àĩŕďŕōƥ
  • Ŵē ďēćĩďēď ńōţ ţō ďēvēĺōƥ ţĥē ƒàŕmĩńĝ ōƥţĩōń àţ ţĥē ćũŕŕēńţ śţàţē ōƒ ţĥē màŕķēţ. Ĥōŵēvēŕ, ŵē ŵĩĺĺ ćōńśĩďēŕ ĩţ ĩń ţĥē ƒũţũŕē.
  • Ŷēś! Ţĥē ĺōńĝēŕ ŷōũ śţàķē, ţĥē mōŕē ƥŕōƒĩţś ŷōũ ĝēţ. Ţĥàţ’ś ƀēćàũśē ŷōũŕ śĥàŕē ĩń ţĥē ŕēŵàŕď ƥōōĺ ĩś ĩńćŕēàśĩńĝ ĺōĝàŕĩţĥmĩćàĺĺŷ ƒŕōm 10% ţō 150%, ďēƥēńďĩńĝ ōń ţĥē śţàķĩńĝ ƥēŕĩōď.

Blockchain. Professionally.
The all-in-one web3 partner that you can rely on.

© 2022 Decentralized LLC, All rights reserved
You shall be obliged to read in full the latest available version of the Lightpaper, noting in particular the legal disclaimer.